Pripravuje sa stratégia rozvoja hromadnej dopravy pri maďarsko-slovenských štátnych hraniciach

Maďarská spoločnosť Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (Ústav pre výskum dopravy, Nezisková s.r.o.) a bratislavský Inštitút priestorového plánovania vypracujú z podpory EÚ vo výške 380 tisíc eur stratégiu na rozvoj hromadnej dopravy. Dve inštitúcie uchádzajúce sa o pomoc získali podporu na realizáciu projektu za účelom zlepšenia mobility v pohraničnom regióne v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko. Spolupracujúci partneri vytvárajú stratégiu, pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti a vypracujú akčný plán na rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy po viac ako 600 kilometrovom úseku maďarsko-slovenských hraníc.

Vstupom oboch krajín do Európskej únie sa hranice premenili na symbolické a vstupom našich krajín do schengenského priestoru sa zásadne zmenili možnosti obyvateľov žijúcich po hraniciach na prehĺbenie každodenných kontaktov s obyvateľmi a inštitúciami druhej krajiny. Kvalitu týchto relácií ovplyvňuje aj to, aká bude intenzita spolupráce medzi sieťami hromadnej dopravy premávajúcimi na oboch stranách hraníc, respektíve ako sa podarí zladiť ich rozvoj. Spojením týchto sietí, ktoré v predchádzajúcom období fungovali nezávisle od seba, sa totiž z pohraničných regiónov môžu vytvoriť rušné centrá, miesta voľného pohybu tovarov, osôb, kapitálu a myšlienok.
V rámci projektu s názvom Zlepšenie mobility propagáciou verejnej dopravy na slovensko-maďarskej hranici (TransHUSK) je najdôležitejším cieľom načrtnúť spoločnú stratégiu rozvoja hromadnej dopravy, realizáciou ktorej sa môžu posilniť cezhraničné kontakty nielen v segmente dopravy, ale aj v iných oblastiach života. Vyžadujú sa k tomu samozrejme súčasné kontakty v oblasti cezhraničnej spolupráce, všeobecné predstavy o budúcom rozvoji, ako aj zmapovanie už existujúcich a potenciálnych požiadaviek na hromadnú dopravu.
Po úspešnej otváracej konferencii dňa 13. februára 2013 zúčastnení partneri projektu uskutočnili prieskumy v súvislosti s cezhraničnou tranzitnou dopravou a realizovali ankety v domácnostiach o cestovných návykoch obyvateľov. Súčasne s analýzou získaných údajov došlo k rozhovorom s najdôležitejšími poskytovateľmi dopravných služieb, politickými aktérmi a vedeckými odborníkmi. Po zmapovaní požiadaviek na dopravu budú stanovené spoločné cezhraničné ciele a vypracujú sa akčné plány na realizáciu týchto cieľov.

 

Roman Krajčovič

(čitateľ reportér)

Zdroj: 
kosickespravy.sk