Poslanci sa zišli naposledy

Poslanci mestského zastupiteľstva sa v tomto volebnom období zišli naposledy. Rokovanie bolo miestami búrlivé.

Návrh poslanca Miloša Ihnáta na odovlanie šéfa DPMK Juraja Hrehorčáka poslanci odmietli. Ihnát, ktorý je členom dozornej rady DPMK už dlhodobo poukazuje na, podľa neho, nehospodárne využívanie finančných prostriedkov v tomto mestskom podniku. Dokonca už aj podal trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania trestného činu krádeže, respektíve spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. „Mám za to, že išlo o absolútne neobjektívny proces vyšetrovania, s čím sa žiaľ stotožnil aj prokurátor po mnou podanej sťažnosti proti rozhodnutiu vyšetrovateľa,“ uviedol už pred časom Ihnát, ktorý tvrdí, že v garážach DPMK dochádzalo k nelegálnemu odberu pohonných hmôt. Upozorňoval tiež na nedôslednú prípravu podkladov pre výberové konania, čím bolo spôsobené neposkytnutie dotácie na nákup trolejbusov, kritiku zo strany obyvateľstva z dôvodu nekomfortného cestovania v letných mesiacoch, laxný prístup pri vyšetrovaní možného spáchania trestného činu.
      Dnešný postoj poslancov MsZ, ktorí odmietli jeho návrh na odvolanie riaditeľa DPMK označil za zlyhanie a vyhlásil, že poslanci nerešpektujú vôľu občanov.
      Primátor Košíc Richard Raši k tomuto bodu uviedol, že podávať návrh na odvolanie generálneho riaditeľa na poslednom rokovaní zastupiteľstva vo volebnom období, navyše od poslanca, ktorý kandiduje na post starostu mestskej časti, nepovažuje za šťastné. „Predtým tri a pol roka bol v dozornej rade DPMK a hlasoval za všetky účtovné uzávierky, čiže potvrdzoval stav, ktorý tam je. Toto je úplne štandardné a asi aj preto poslanci jeho návrh odmietli,“ povedal Raši.

 

Poslanci neschválili zámenu pozemkov v Ťahanovciach. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice – Sídlisko Ťahanovce požiadala mesto Košice o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny nehnuteľností. Ako dnes na rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) uviedol viceprimátor mesta Ján Jakubov, pozemky, o ktoré mala cirkev záujem nie sú vysporiadané a mesto s nimi nemôže nakladať. Cirkev preto požaduje za 2,8 hektára zastavaných pozemkov 177 hektárov lesa medzi Ťahanovcami a krematóriom.
      Podľa platného územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie sa vymedzené územie vo vlastníctve cirkvi nachádza v zastavanom území Sídliska Ťahanovce na plochách viacpodlažnej obytnej zástavby a občianskej vybavenosti. Hodnota všetkých týchto pozemkov predstavuje čiastku  1,53 milióna eur.
      Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce s predloženým zámerom v zásade súhlasí. Mesto Košice však žiada, aby sa zámena týkala všetkých pozemkov vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi bez ohľadu na vlastníctvo k budovám a technickej infraštruktúre. Osobitne upozorňuje na pozemky pod bytovými domami, nakoľko v súčasnosti medzi obyvateľmi sídliska prebieha znepokojujúca diskusia vyplývajúca z obáv z možných ekonomických požiadaviek vlastníkov pozemkov pod bytovými domami namierených voči vlastníkom bytov tak, ako sa to už deje v rôznych mestách Slovenska.
      Porada primátora na svojom rokovaní odporučila riešiť žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Košice – Sídlisko Ťahanovce z pohľadu definitívneho majetkovoprávneho usporiadania majetku mesta, ktorý sa nachádza na cirkevných pozemkoch. Súčasne odporučila z ekonomických dôvodov nezahrnúť do zámeny pozemky cirkvi pod bytovými domami.
      Ako dodal Jakubov, zámenou mesto Košice v súlade s verejným záujmom nadobudne do majetku pozemky pod verejnými stavbami a súčasne dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov na území s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, čo prospeje v konečnom dôsledku k ďalšiemu rozvoju mestskej časti.
      Nezávislá poslankyňa Mária Gamcová upozornila na petíciu 3500 občanov, ktorí nesúhlasia so zámenou pozemkov za lesnú plochu pri sídlisku Ťahanovce a navrhla nájsť iné mestské pozemky, ktoré by boli vhodné na zámenu.
      Tento návrh podporil aj zástupca občanov sídliska Karol Labaš, prípadne navrhol odložiť rokovanie o tomto bode a prijať uznesenie mestskej časti, ktoré by zakazovalo prevod lesných pozemkov na stavebný pozemok. Podľa neho existuje obava o to, že by sa pozemky následne buď odpredali developerom, alebo by sa uskutočnila iná výstavba.
      Nezávislý poslanec Ján Dečo upozornil, že rozhodnutie o preklasifikovaní pozemkov má v rukách zastupiteľstvo, ktoré rozhoduje o územnom pláne. „Ak si o svoje požiada cirkev, je z toho problém, pritom podobné záležitosti súkromných investorov potichučky prejdú,“ dodal Dečo.
      MsZ napokon prevod pozemkov neschválilo, pretože na jeho schválenie bola potrebná trojpätinová väčšina. K schváleniu chýbali dva hlasy.

 

Nákup trolejbusov zastupiteľstvom prešiel. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), a. s., plánuje predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Obnova vozidlového parku trolejbusov v Košiciach. Ako dnes na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach povedal viceprimátor mesta Ján Jakubov, po neúspešnom prvom kole sa DPMK opätovne uchádza o príspevok na nákup troch kusov trolejbusov v celkovej hodnote 1,89 milióna eur.
      Cieľom predkladaného materiálu je schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), v prípade schválenia NFP jeho realizácia, zabezpečenie jeho kofinancovania a trvalej udržateľnosti akciovou spoločnosťou Dopravný podnik mesta Košice.
      Dňa 18. júla Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a DPMK v tejto súvislosti pripravuje verejné obstarávanie na obnovu vozidlového parku trolejbusov. V súčasnosti má DPMK 18 trolejbusov, z toho 14 je v prevádzkyschopnom technickom stave. Na plné zabezpečenie trolejbusových liniek treba 18 trolejbusov. Dosiaľ bolo autobusmi nahradených maximálne 6 trolejbusov.
      Poslanci v rozprave poukazovali najmä na dôvody zmarenia prvého tendra pre administratívnu chybu DPMK. Dôvodom bolo nesplnenie všetkých všeobecných podmienok definovaných výzvou. „V čase predloženia žiadosti dňa 12. mája nebola ešte vyhlásená verejná súťaž. V termíne do 18. júna sme na základe výzvy riadiaceho orgánu doplnili projektovú dokumentáciu vrátane oznámenia o vyhlásení súťaže. Riadiaci orgán toto oznámenie o vyhlásení súťaže neakceptoval a žiadosť o poskytnutie NFP neschválil," objasnila vtedy hovorkyňa dopravného podniku Michaela Karaffová.
      Podľa dôvodovej správy k tomuto bodu programu realizáciou projektu dôjde k podstatnému zvýšeniu prevádzkovej a technickej kvality i zlepšeniu prostredia pre cestujúcich. Zároveň aj k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti. Ďalej dôjde k zníženiu hlučnosti, vibrácií, poruchovosti a nákladov na údržbu. Realizácia projektu súčasne umožní pokračovať v budovaní integrovaného dopravného systému v meste Košice.
      Projekt bude mať pozitívne dopady aj na hospodárenie DPMK, hlavne v oblasti úspor nákladov na údržbu.

 

r.

Zdroj: 
kosickespravy.sk