Riešia Angels Arénu

Mesto Košice a basketbalový klub Good Angels hľadajú riešenie, aby Angels Aréna mohla slúžiť aj v nasledujúcich rokoch, a to najmä mládežníckemu športu. 

Aktuálny právny stav je taký, že športová hala a pozemok pod ňou je majetkom mesta Košice. Platnosť zmluvy, na základe ktorej halu prevádzkovala spoločnosť Good Angels, skončila k 31.júlu. Obidve strany však prejavili ochotu dohodnúť nové podmienky jej pokračovania. 

Prechodný stav do konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 17.septembra, bude riešený podľa ustanovení paragrafu 676 Občianskeho zákonníka: 

(1) Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom inak.

(2) Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 17.septembra bude predložený návrh na schválenie nájmu Angels Arény v prospech Good Angels, v zmysle štatútu osobitného zreteľa podľa podmienok pôvodnej zmluvy platnej do 31.júla, s výnimkou prevádzkových nákladov, ktoré budú uhrádzané mestu Košice. Mesto Košice do 17.septembra dohodne s majiteľom priľahlej administratívnej budovy uhrádzanie prevádzkových nákladov, pretože oddelenie doteraz prepojených médií si ešte vyžiada určitý čas, a nebude to jednoduchý proces. 

Mesto Košice a basketbalový klub Good Angels sa zhodujú na tom, že ak má byť Angels Aréna prevádzkovateľnou halou, využívanou aj na extraligové a medzinárodné zápasy a podujatia, je potrebné nájsť financie na rekonštrukciu a dobudovanie infraštruktúry haly. A pretože procesy schvaľovania a verejného obstarávania sú časovo náročné, prechodné obdobie je riešené v núdzovom režime výstavbou provizórneho zázemia. Aktuálne sú v Angels Aréne iba štyri malé šatne pod pódiom, ktoré nespĺňajú nároky na medzinárodné podujatia. Chýba aj šatňa pre rozhodcov a lekárska miestnosť. 

Mesto Košice a basketbalový klub Good Angels na dennej báze pripravujú a konzultujú riešenia, s cieľom dosiahnuť plné využitie haly od 1.októbra.

(fek, ms)

Zdroj: 
kosickespravy.sk