Postavia domčeky

Zlepšenie podmienok bývania a života obyvateľov sídliska Luník IX je cieľom organizácie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, ktorí v spolupráci s Mestom Košice a Mestskej časti Luník IX realizuje spoločnú iniciatívu „Budujeme nádej na Luníku IX“.

Prvými významnými výstupmi bolo uzavretie Memoranda  o spolupráci s ETP Slovensko v októbri 2016.

Odvtedy  ETP Slovensko zorganizovalo celkom šesť pracovných workshopov pre 80 zamestnancov z 25 organizácií a inštitúcií mesta, ktoré poskytujú služby a vzdelávanie obyvateľom LIX. Cieľom uskutočnených workshopov bolo skvalitnenie spolupráce, práca na aktualizácii Koncepcie komplexného riešenia situácie na Luníku IX, ktorá bude v prvom polroku  2018 predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva a následná realizácia konkrétnych opatrení.

Od konca januára 2017 umožnilo mesto pracovníkom ETP Slovensko  organizovanie pravidelných týždenných stretnutí  v Komunitnom centre mesta Košice s klientmi z Luníka IX, ktorí sa zapojili do  Sporiaceho a mikropôžičkového programu. Zámerom je doviesť ich k úspešnej svojpomocnej výstavbe vlastného rodinného domu s pomocou mikropôžičky ETP a prispieť k tomu, aby sa Luník IX perspektívne stal sídliskom ako ktorékoľvek iné v Košiciach.

Témy stretnutí, ktoré ETP uskutočnilo v našom Komunitnom centre boli rôzne - finančné vzdelávanie, budúca podoba Luníka IX a individuálnych domov, niektoré praktické témy, stretnutia so starostom Mestskej časti Luník IX, riaditeľkou ETP Slovensko, architektmi či vedcami. Posledné októbrové stretnutie sa uskutočnilo v Rankovciach. Klienti z Luníka IX sa mali možnosť osobne stretnúť so stavebníkmi z Rankoviec a pozrieť si ich svojpomocne postavené domy, čo bolo veľmi motivačné a utvrdilo ich v presvedčení, že sen o vlastnom dome je realizovateľný.

Kým na začiatku roka 2017 malo o projekt záujem takmer tridsať rodín, vyprofilovalo sa z nich osem, ktoré si pravidelne sporili a zúčastňovali sa na aktivitách. Podmienkou získania mikropôžičky ETP, s pomocou ktorej si klient svojpomocne postaví rodinný dom, je aj pravidelné mesačné sporenie 50 eur na svoju vlastnú vkladnú knižku.

Ku koncu roka 2017 dve rodiny splnili všetky podmienky Programu bývania. ETP Slovensko následne pre nich pripravilo žiadosť adresovanú Mestu Košice o prenájom mestského pozemku na sídlisku Luník IX určeného na svojpomocnú výstavbu  nenáročných domov. V súčasnej dobe pracovníci odborných útvarov Magistrátu mesta Košice pripravujú tieto žiadosti na rokovanie MZ s návrhom na ich schválenie.

V apríli začalo ETP Slovensko  na pravidelné stretnutia do Komunitného centra na Luníku IX pozývať aj deti klientov – budúcich stavebníkov. Pre prácu s deťmi na Luníku IX  prijali nových zamestnancov a získali dobrovoľníkov. Počas letných prázdnin pracovníci ETP Slovensko pripravili  pre deti zaujímavý a hodnotný program. Okrem pravidelných stretnutí bolo pätnásť z nich na trojdňovom zájazde Košice – Brno, zameranom na rómsky holokaust a  poznanie rómskej kultúry. Záverom prázdnin sa uskutočnila Letná akadémia na Deviatke, kde takmer dvadsať malých a mladých obyvateľov sídliska spoznalo nové témy a stretlo zaujímavých ľudí (Peter Gombita, Ivan Mirga, Alexander Mušinka, Arne Mann, Eva Farkašovská, Miroslav Pollák a ďalších).

Spolupráca Mesta Košice s ETP Slovensko a Mestskou časťou Košice - Luník IX sa sľubne rozvíja a prináša prvé ovocie.

Už v máji tohto roka je v pláne na Luníku IX rozbehnúť svojpomocnú výstavbu domov. Spolu s ňou začne rásť aj „vzorový dom“, podobný individuálnym domom, pri stavbe ktorého stavitelia nadobudnú odborné zručnosti. Spoločne tak vybudujú objekt, ktorý bude slúžiť najmä ich deťom. Staviteľom budú okrem odborného pracovníka ETP nápomocní aj ďalší klienti ETP, ktorí už nadobudli pracovné a stavebné zručnosti. ETP je iniciátorom aj skrášlenia verejného prostredia vytvorením umeleckého diela, ktoré pod vedením mladého umelca vytvorí sídlisková mládež.

(fek, etp)

Zdroj: 
kosickespravy.sk